தமிழ் மரபிசை குழு

Adavu Kalaikuzhu is in newsAdavu Kalaikuzhu is in news

About Us

கிழக்கு அமெரிக்காவின் மாபெரும் தமிழ் மரபு கலைக்குழு

 

அடவு

ராகம் இல்லாமல் சொற்கட்டை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு நிகழ்த்தப்படும் அங்க அசைவு; basic, rhythmic, physical (foot and body) movements.